Skrivestien – vi går sammen i riktig retning

Denne nettressursen er et kostnadsfritt tilbud som kan brukes i en skolebasert kompetanseutvikling i fagområdet skriving. Ressursen er utarbeidet av Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.

Mål for kompetanseutviklingen:

  • Skape en felles forståelse for skriving som grunnleggende ferdighet
  • Øke kompetansen om god skriveopplæring
  • Integrere skriving som grunnleggende ferdighet i skolens læringsarbeid i alle fag
  • Utvikle en skriveplan for alle trinn som inngår i skolens læreplaner

Det overordna målet er å gi best mulig skriveopplæring til den enkelte elev!

Tidsbruk:
Ressursen strekker seg over sju fagsamlinger og sju refleksjonssamlinger, hver på 1,5-2,5 timer avhengig av skolens møtetid. Noe av tida kan samles til hele studiedager hvis skolen ønsker det.

Innhold:
Ressursen bygger på Skrivesenterets Fem prinsipper for god skriveopplæring:

  1. Skrive i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen
  2. Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling
  3. Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver
  4. Å gi rammer som støtte for skriving
  5. Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving

Gjennomføring:
Den praktiske gjennomføringen av ressursen ledes av ei prosjektgruppe i samarbeid med skoleleder.

For mer informasjon om Skrivestien for barnetrinn, kontakt Skrivesenteret ved Iris Hansson Myran.
For mer informasjon om Skrivestien for ungdomstrinn, kontakt Skrivesenteret ved Marthe Lønnum.
For mer informasjon om Skrivestien for vgs, kontakt Skrivesenteret ved Peter Mørk.