Skriving som grunnleggende ferdighet

I kunnskapsløftet er skriving løftet frem som en av fem grunnleggende ferdigheter. Dette innebærer for eksempel at skriving er et redskap for kunnskapsutvikling i alle fag, samtidig som man gjennom skriving viser måloppnåelse i fagene (Udir.no, skriving som grunnleggende ferdighet). Forskning viser at dette ikke fullt ut er forstått i skolen. Mange har tolket grunnleggende ferdigheter som noe elementært som elevene gjør seg ferdig med de første årene på barneskolen, og ikke som ferdigheter som skal videreutvikles gjennom hele skoleløpet. En gjennomgripende skriftliggjøring av samfunnet fører til økte krav til skriftkyndighet og komplekse språkferdigheter i alle sektorer av samfunnet. Det forutsetter at alle tilegner seg avanserte og krevende lese-, skrive- og muntlige ferdigheter (Berge, 2005).