Gjennomføring av kompetansehevingen

Rektor må sammen med plangruppa velge ut lærere til prosjektgruppa som skal organisere og lede den praktiske gjennomføringen av kurset.

Når rektor skal velge ut lærere til prosjektgruppa vil det være best om man velger ansatte man allerede vet er engasjerte i arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet. Hvis ikke bør det velges lærere som er interessert i  og motivert for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid. De som blir med i denne gruppa må regne med at det går med en del tid til forberedelser og etterarbeid.

  • Vi anbefaler at de får kompensasjon enten i form av tillegg i lønn eller redusert leseplikt.
  • Det må settes av nok tid i plenum til fagsamlinger og påfølgende samlinger der personalet sammen reflekterer over det de har prøvd ut i egen undervsining.
  • Det vil også ligge et overordna ansvar på leder å sørge for at alle gjennomfører de oppgavene de får i løpet av kurset.
  • Det er avgjørende at hver enkelt lærer stiller forberedt til alle samlingene, både fagsamling og refleksjonnsamling.
  • Det er viktig at rektor deltar på alle samlingene. Forskning på skoleutvikling viser at leders engasjement er avgjørende hvis en skole skal lykkes i utviklingsarbeidet. 

NB! Det er viktig at rektor og prosjektgruppa alltid ligger ett skritt foran resten av kollegiet. Dere må gjøre dere godt kjent med ressursene som ligger under hvert trinn i Skrivestien før dere gjennomfører fag - og refleksjonssamlingene.