Forslag til prosjektplan

Hver skole som vil gjennomføre kompetanseutviklingen i skriving som grunnleggende ferdighet, får en egen kontaktperson hos Skrivesenteret. En rådgiver på Skrivesenteret vil være tilgjengelig på e-post og telefon gjennom hele prosjektperioden. De skolene som vil gjennomføre denne satsingen, får tilsendt en pakke med plakater og ressurshefter kostnadsfritt. Når Skrivestien er gjennomført, vil skolen få tilsendt et digitalt kursbevis som kan ligge som emblem på skolens hjemmeside og læringsplattform.

Rådgiver for barnetrinn:  
Iris Hansson Myran
iris@skrivesenteret.no
Tlf: 73 55 97 77
 
Rådgiver for ungdomstrinn:  
Marthe Lønnum
marthe@skrivesenteret.no
Tlf: 73 41 24 71
 
Rådgiver for vgs:  
Peter Mørk
peter@skrivesenteret.no
Tlf: 73 41 27 68
 

 

 

Hvem skal være med i prosjektgruppa?

Rektor har, som leder, det overordnede ansvaret for prosjektet, men vi anbefaler at en prosjektgruppe på fire til fem lærere med en leder får ansvaret for den praktiske gjennomføringen av kompetanseutviklingen. Rektor må velge ut hvem som skal være med i denne gruppa. Det er et sentralt prinsipp i skriving som grunnleggende ferdighet at alle lærere er skrivelærere. Det er derfor viktig at rektor ikke bare velger ut norsklærere til prosjektgruppa. Vi anbefaler at medlemmene i gruppa har en spredning både på trinn og fag.

Bestemme og sette datoer for hele kompetanseutviklingen

Foreslått tidsbruk fra oss er 14 plenumsmøter, sju fagsamlinger og sju refleksjonssamlinger. Skolen velger selv hvor langt tidsrom de vil strekke de 14 samlingene utover. Hvis skolen velger å bruke hele planleggingsdager, kan antall plenumssamlinger kortes ned. Uansett hvilken modell som velges, må det være tid mellom hver samling, slik at hver enkelt lærer rekker å prøve ut de oppgavene de har fått på fagsamlingene.

Kartlegge skolens arbeid med skriving som grunnleggende ferdighet

Rektor må, sammen med sine ansatte, kartlegge hvordan skolen fram til nå har arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet (kartleggingsskjema). Dette kan også gjøres ved å foreta en ståstedsanalyse. Resultatet av denne kartleggingen presenteres på oppstartsmøtet. Oppstartsmøtet er første felles samling i kompetanseutviklingen. Her presenterer rektor hva kartleggingen viser. Ved å vise til skolens behov for å arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet, vil rektor som skolens leder kunne inspirere og motivere lærerne til å ta fatt på arbeidet.

Delta på fag - og refleksjonssamlingene

Det er svært viktig at skoleleder følger opp prosjektgruppas arbeid, og at leders engasjement er synlig for alle på skolen. Gjennom hele kompetanseutviklingen er det viktig at rektor holder interessen og motivasjonen oppe hos alle involverte. Dette er avgjørende for at dere som skole skal lykkes med kompetanseutviklingen.

Evaluere kompetansehevingen

Rektor må sørge for at alle som har deltatt i kompetansehevingen fyller ut evalueringsskjemaet som ligger under trinn sju i ressursen. Når evalueringen er gjennomført og registrert på Skrivesenteret, er kompetanseutviklingen fullført. Når Skrivestien er gjennomført, vil skolen få tilsendt et digitalt kursbevis som kan ligge som emblem på skolens hjemmeside og læringsplattform.

Forankre og sikre videreføring av ny kompetanse

Rektor må sørge for at det blir laget en skriveplan for skolen, eller at skriving som grunnleggende ferdighet blir nedfelt i skolens lokale læreplaner. Det er viktig at det settes av nok tid til arbeidet med skriveplanen. Rektor må påse at det blir en fleksibel plan som tas fream hvert år for evaluering og revidering.