Videreføring av kompetanse

Skolens leder må implementere den satsningen som er gjort på skriving som grunnleggende ferdighet i skolens videre utviklingsarbeid.

Skriveplanen som er under utvikling må ferdigstilles og gjøres forpliktende for alle lærere på skolen. Skriveplanen må bli en del av skolens lokale læreplan, og den bør være dynamisk slik at den kan evalueres jevnlig. Rektor må bestemme hvordan arbeidet med å lage og ferdigstille planen skal organiseres. Rektor må avgjøre hvilke ansvarsoppgaver leder, prosjektgruppa og den enkelt lærer skal ha i planarbeidet.