Bruk formativ vurdering for å fremje skriveutviklinga til elevane

Undervegsvurdering som blir brukt til å hjelpe elevane vidare i læringsprosessen kan ein kalle Vurdering for læring (Udir.no, Vurdering for læring). Korleis kan vi integrere viktige prinsipp frå Vurdering for læring i skriveopplæringa? Rettleiing undervegs i skrivinga er ein sentral del av skriveopplæringa, og dette er arbeid som er like viktig i naturfag og samfunnsfag som i norskfaget.Reflekssjonssamling